• Beste Berkummer,

  De agenda met bijbehorende stukken zijn inmiddels verzonden aan alle (niet spelende) leden van 16 jaar en ouder.
  Op 30 november aanstaande bent u vanaf 20:00 van harte welkom in de tijdelijke kantine.

  De agendapunten die avond zijn:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Herverkiezing bestuur
  4. Portefeuille verdeling bestuur
  5. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-11-2021
  6. Jaarverslag Secretaris 2021-2022
  7. Jaarverslag Penningmeester 2021-2022
  8. Verslag Kascommissie en benoeming
  9. Begroting 2022-2023
  10. Contributie seizoen 2022-2023
  11. Herverkiezing beroepscommissie
  12. Statutenwijziging m.b.t. de WBTR
  13. Jubilarissen
  14. Vrijwilliger van het jaar
  15. Exploitatie sportpark
  16. Verbouwing kantine
  17. Rondvraag
  18. Sluiting