• Organisatie

 • Voetbalvereniging Berkum is een vereniging waar spelplezier en een goede voetbalopleiding hoog in het vaandel staan. Dit wordt mogelijk gemaakt met vakbekwame trainers en met een goede organisatie van de trainingen en de wedstrijden.

  VV Berkum hecht sterk aan betrokkenheid bij de vereniging van spelers, ouders, supporters, sponsoren en relaties. Zij zet daarbij in op de inzet van veel vrijwilligers. In het verlengde hiervan streeft de vereniging naar verbinding tussen de verschillende geledingen.

  De vereniging zet in op een respectvolle en gastvrije benadering van zowel eigen spelers en supporters als van alle gasten en kent een laagdrempelig, zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar bestuur. VV Berkum streeft naar een goede balans tussen een financieel gezonde vereniging enerzijds en anderzijds naar een menselijke maat met aandacht en betrokkenheid voor het individu en zijn/haar welbevinden.

  VV Berkum wordt gevormd door ruim 1100 leden. De algemene ledenvergadering (ALV) is dan ook het hoogste orgaan. Het centrale bestuursorgaan is het algemeen bestuur (AB). Daaronder zijn diverse bestuursgroepen (BG ’s) en commissies actief. In de besturen van alle BG ’s participeert een lid van het AB. Aan de vereniging zijn drie stichtingen gelieerd. De doelstellingen van de vereniging en van de stichtingen liggen in het verlengde van elkaar. De leden van het AB participeren in de besturen van de stichtingen.

  De contactgegevens van de leden van verschillende bestuursgroepen en commissies staan vermeld onder 'contactpersonen'.

  Algemene Ledenvergadering (ALV)
  De ALV benoemt de leden van het algemeen bestuur en bepaalt het algemene beleid.
  Eenmaal per jaar (november) vindt een ALV plaats. Als daar aanleiding toe is, vindt tussentijds een bijzondere algemene ledenvergadering

  Het algemeen bestuur(AB)
  Het algemeen bestuur is beleidsbepalend inzake alle beleidszaken. In de beleidsvoorbereiding neemt zij zelf het voortouw en/of laat zich voeden en inspireren door uit de andere organen naar voren komende ideeën. Het AB is ook verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en bewaking. Het AB delegeert bevoegdheden aan de bestuursgroepen en verschillende commissies.

  Bestuursgroepen & Commissies
  Een Bestuursgroep (BG) doet op haar werkterrein uitvoerende, organisatorische, communicatieve en representatieve zaken en taken gedelegeerd door het AB. Een BG voert haar werkzaamheden zelfstandig uit en doet, op hoofdzaken, daarover verslag aan het AB. Een BG kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het AB die daarop dient te reageren.

  De vereniging kent twaalf bestuursgroepen en twee commissies.
  - Bestuursgroep eerste en tweede selectie (ook vrouwen)
  - Bestuursgroep senioren (vrouwen en mannen-teams)
  - Bestuursgroep jeugd (O19 t/m O7 en F-league / ukken)
  - Bestuursgroep clubhuis
  - Bestuursgroep facilitair
  - Bestuursgroep commerciële zaken
  - Bestuursgroep PR & Communicatie
  - Bestuursgroep BCB: "Business Club Berkum"
  - Bestuursgroep leden en vrijwilligers
  - Bestuursgroep wedstrijdzaken
  - Sfeercommissie
  - Supportersvereniging

  Drie keer per jaar hebben de voorzitters van de BG's, Commissies  en AB leden een gezamenlijk overleg. Dit overleg heeft een informerend en afstemmend karakter (niet besluitvormend).

  Voetbaltechnische zaken
  De voetbaltechnische aansturing van het selectievoetbal senioren is gedelegeerd aan de BG eerste en tweede selectie. Het damesvoetbal is gedelegeerd aan de BG dames en meisjes junioren (MO 19 t/m MO 13). De jongensjeugd wordt voetbaltechnisch aangestuurd door het Hoofd Juniorenopleiding (JO 19 t/m JO13) en het Hoofd pupillenopleiding (jongens en meisjes O 11 t/m O 7).